Правила прийому 2014р.

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

до Коледжу економіки і технологій

Чернігівського національного технологічного університету

 у 2014 році

(додаток до Правил прийому Чернігівського національного технологічного університету )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чернігів-2013

 

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

до Коледжу економіки і технологій

Чернігівського національного технологічного університету

 у 2014 році

 

Провадження освітньої діяльності у Коледжі економіки і технологій Чернігівського національного технологічного університету здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України (серія АЕ №270561, отримано 05.06.2013 р.).

 

Правила прийому розроблені Приймальною комісією Чернігівського національного технологічного університету (далі – приймальна комісія) відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2014 році (далі – Умов прийому), затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 29 жовтня 2013 року № 1510 та зареєстрованих  у  Міністерстві юстиції України 31 жовтня 2013 року за №1855/24387.

 

         І. Загальні положення

1.1.         Коледж економіки і технологій Чернігівського національного технологічного університету оголошує прийом на підготовку фахівців з вищою освітою за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст відповідно до ліцензії в межах ліцензованого обсягу (Додаток 1).

1.2.         До Коледжу економіки і технологій Чернігівського національного технологічного університету приймаються громадяни України, які мають відповідний освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та виявили бажання здобути вищу освіту. Іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, мають право на здобуття вищої освіти, крім права на здобуття вищої освіти за рахунок коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів, якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

             Прийом до Коледжу економіки і технологій Чернігівського національного технологічного університету за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста здійснюється за конкурсом незалежно від джерел фінансування.

1.3  Для вступників, які потребують поселення у гуртожиток під час вступу, надання місць у гуртожитку гарантовано. Гуртожиток коридорного типу зі зручностями на поверсі з загальною кількістю 225 ліжко-місць.

 

         ІІ. Вимоги до рівня освіти вступників

2.1.         На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста приймаються особи з повною загальною середньою освітою.

2.2.         На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста з одночасним здобуттям повної загальної середньої освіти приймаються особи з базовою загальною середньою освітою.

2.3.         На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на основі базової загальної середньої освіти приймаються на вакантні місця другого курсу (з нормативним терміном навчання) особи, які здобули повну загальну середню освіту і подають для участі у конкурсі сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання або складають вступні екзамени відповідно розділу VIII Умов прийому.

2.4.         Коледж економіки і технологій Чернігівського національного технологічного університету приймає на другий курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника, на визначену кількість місць для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за умови вступу на споріднену спеціальність (див. додаток 2).

2.5. Коледж економіки і технологій Чернігівського національного технологічного університету приймає на навчання осіб, які здобули неповну вищу освіту, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за іншою спеціальністю у межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до Правил прийому.

2.6. Коледж економіки і технологій Чернігівського національного технологічного університету приймає на навчання осіб, які здобули базову або повну вищу освіту, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за іншою спеціальністю у межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до  Правил прийому.

        

 

ІІІ. Фінансування підготовки фахівців

 

3.1. Фінансування підготовки фахівців у Коледжі економіки і технологій Чернігівського національного технологічного університету здійснюється:

  • за рахунок видатків державного та місцевих бюджетів — за державним замовленням;
  • за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб.

3.2. Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту на конкурсній основі, якщо певний освітньо-кваліфікаційний рівень громадянин здобуває вперше.

3.3. Громадянин України має право безоплатно здобувати вищу освіту за другим напрямом (спеціальністю), якщо він за станом здоров’я втратив можливість виконувати службові чи посадові обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується висновками медико-соціальної експертної комісії.

        

 

 

 

 

 

 

IV. Строки прийому заяв і документів, вступних екзаменів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

 

4.1. Порядок роботи приймальної комісії Коледжу економіки і технологій Чернігівського національного технологічного університету (дні тижня та години):

понеділок – п’ятниця: з 900 до 1700;

субота: з 900 до 1300;

неділя – вихідний.

 

4.2. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі базової та повної загальної середньої освіти проводиться в такі строки:

 

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Навчання без відриву від виробництва

вступники на основі освіти

базової загальної середньої

повної

загальної середньої

повної загальної середньої

Початок прийому заяв та документів

11 липня 2014 року

— Перший потік: 07 липня 2014 р 

— Другий потік: 11 серпня 2014 р.

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право складати вступні випробування, що проводить вищий навчальний заклад

24 липня 2014 року

— Перший потік: 26 липня 2014 р 

— Другий потік: 23 серпня 2014 р.

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не складають вступних випробувань

01 серпня 2014 року

— Перший потік: 09 серпня 2014 р 

— Другий потік: 23 серпня 2014 р.

Строки проведення вищим навчальним закладом вступних випробувань

25 – 01 серпня 2014 року

— Перший потік: 28 липня – 09 серпня 2014 р. 

— Другий потік: 26 серпня – 30 серпня 2014 р.

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників 

 

 

 

 

перший — не пізніше 12 години 02 серпня 2014 року 

другий — не пізніше 12 години 05 серпня 2014 року

третій — не пізніше 12 години 08 серпня 2014 року

 

— Перший — не пізніше 12 години 11 серпня 2014 року; 

— Другий — не пізніше 12 години 15 серпня 2014 року;

— Третій — не пізніше 12 години 18 серпня 2014 року;

— За другим потоком – не пізніше 12 години 26 серпня 2014 р.

Терміни зарахування вступників за державним замовленням – не пізніше 15 години 11 серпня 2014 року; 

за кошти фізичних та юридичних осіб – за умови виконання державного замовлення відповідної спеціальності – не пізніше 18 серпня 2014 року

— за державним замовленням — не пізніше 22 

серпня 2014 року;

— за кошти фізичних та юридичних осіб – за умови виконання державного замовлення відповідної спеціальності — не пізніше 26

серпня 2014 року

4.3. Прийом заяв і документів, фахові випробування, що проводить Коледж економіки і технологій Чернігівського національного технологічного університету, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі освітньо-кваліфікаційних рівнів кваліфікованого робітника та молодшого спеціаліста проводиться в такі строки:

 

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Навчання без відриву від виробництва

вступники на основі освіти

повної

загальної середньої

повної загальної середньої

Початок прийому заяв та документів

— Перший потік: 11 липня 2014 року;

— Другий потік: 04 серпня 2014 року.

— Перший потік: 01 липня 2014 року;

— Другий потік: 04 серпня 2014 року.

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати фахові вступні випробування

— Перший потік: 24 липня 2014 року;

— Другий потік: 26 серпня 2014 року.

— Перший потік: 19 липня 2014 року;

— Другий потік: 26 серпня 2014 року.

Строки проведення вищим навчальним закладом фахових вступних випробувань

— Перший потік: 25 липня — 01 серпня 2014 року;

— Другий потік: 26-30 серпня 2014 року.

— Перший потік: 21-31 липня 2014 року;

— Другий потік: 26-30 серпня 2014 року.

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників перший — не пізніше 12 години 02 серпня 2014 року; 

другий — не пізніше 12 години 30 серпня 2014 року;

перший — не пізніше 12 години 1 серпня 2014 року; 

другий — не пізніше 12 години 30 серпня 2014 року;

Терміни зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб – не пізніше 18 серпня 2014 року

за кошти фізичних та юридичних осіб – не пізніше 30 серпня 2014 року

 

         4.4. Прийом заяв і документів за другим потоком оголошується приймальною комісією ЧНТУ за наявності вакантних місць ліцензованого обсягу, що фінансуються за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб.

 

         V. Порядок прийому заяв і документів для вступу до Коледжу економіки і технологій Чернігівського національного технологічного університету.

5.1. При вступі на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста вступник може подати заяву в паперовій або в електронній формі не більше, ніж до п’яти вищих навчальних закладів України та не більше ніж на три напрями підготовки (на три спеціальності) у кожному з них. Заяви, подані на певний напрям підготовки (спеціальність) до одного вищого навчального закладу за різними формами навчання, вважаються фактом подання однієї заяви.

Факт кожного подання заяви в паперовому вигляді (із зазначенням того, оригінали чи копії документів додані до заяви) реєструється уповноваженою особою приймальної комісії у Єдиній базі.

5.2. В заяві вступники вказують спеціальність та форму навчання.

5.3. При поданні заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто:

документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон), військовий квиток або приписне свідоцтво (для юнаків, які досягли 17-річного віку), свідоцтво про народження — для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство.

документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);

медичну довідку за формою 086-о;

На вимогу вступника відбіркова комісія засвідчує копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, додатка до нього і сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання.

5.4. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, за особистим вибором оригінали або копії;

сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти) за особистим вибором оригінали або копії;

копію документа, що посвідчує особу та громадянство;

медичну довідку за формою 086-о або її копію;

шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см.

Інші документи або їх копії подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами зарахування за відповідними спеціальностями, установленими законодавством, у строки, визначені для прийому документів, не пізніше строку для прийняття приймальною комісією першого рішення про рекомендування вступників до зарахування.

5.5. Вступники мають право подавати сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, виданий у 2014 році, або сертифікати чи їх дублікати за 2008, або 2009, або 2010, або 2011, або 2012, або 2013 рік.

5.6. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами відбірковою комісією приймальної комісії Чернігівського національного технологічного університету, до якого вони подаються, або в установленому законодавством порядку. Копії документів без пред’явлення оригіналів не розглядаються.

5.7. Особи з обмеженими фізичними можливостями (інваліди І та ІІ груп, діти-інваліди) подають документи, що засвідчують їхнє право на складання вступних екзаменів у Коледжі економіки і технологій Чернігівського національного технологічного університету.

5.8. Особи, які не подають сертифікати (сертифікат) зовнішнього незалежного оцінювання, подають документи, що засвідчують їх право на складання тільки вступних екзаменів у Коледжі економіки і технологій Чернігівського національного технологічного університету:

громадяни України, звільнені зі строкової військової служби в рік вступу до вищого навчального закладу;

військовослужбовці рядового, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, при вступі на заочну форму навчання;

особи, що мають захворювання, вказані в переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання, встановленому Міністерством освіти і науки України та Міністерством охорони здоров’я України, для яких Український центр оцінювання якості освіти не може забезпечити проходження незалежного зовнішнього оцінювання навчальних досягнень.

5.9. Особи, які здобули повну загальну середню освіту у 2007 році і раніше, подають документи, що підтверджують їх право брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у коледжі за їх вибором.

5.10. Громадяни України, які у 2014 році здобули повну загальну середню освіту за кордоном, подають документи, що підтверджують їх право брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у вищому навчальному закладі за їх вибором.

5.11. Заяви в електронному вигляді мають право подати вступники, які бажають взяти участь у конкурсному відборі, на основі атестату про повну загальну середню освіту і сертифікату (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання з конкурсних предметів, визначених Правилами прийому до Коледжу економіки і технологій Чернігівського національного технологічного університету.

5.12. Заява в електронній формі подається шляхом заповнення вступником електронної форми в режимі он-лайн відповідно до Порядку подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України від 29 жовтня 2013 року № 1510 та зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 31 жовтня 2013 року за № 1856/24388.

5.13. Вступник може подати заяву (заяви) в паперовому або в електронному вигляді не більше, ніж до п’яти вищих навчальних закладів України та не більше трьох заяв на напрями підготовки (на три спеціальності) про участь у конкурсному відборі  та форми навчання  у кожному з вищих навчальних закладів.

Факт кожної подачі заяви в паперовому вигляді (із зазначенням того, оригінали чи копії документів додані до заяви) реєструється уповноваженою особою приймальної комісії у Єдиній державній електронній базі з питань освіти (далі — Єдиній базі) безпосередньо під час прийняття заяви.

Заяви подані вступниками до приймальних комісій в паперовому вигляді та зареєстровані у Єдиній базі, обробляються приймальними комісіями.

Письмове підтвердження Адміністратора (розпорядника) Єдиної бази або директора Українського центру оцінювання якості освіти про недостовірність інформації, поданої вступником до вищого навчального закладу, є підставою для відмови в участі у конкурсному відборі та зарахуванні на навчання (анулювання наказу про зарахування).

Приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала документа про освіту (обчислює в разі відсутності), результат якої затверджується рішенням приймальної комісії і вноситься до Єдиної бази.

5.14. Вступники, які подають сертифікат з кількістю балів з визначених предметів нижче встановленої Умовами прийому та правилами прийому до вищого навчального закладу мінімальної кількості балів, до участі у конкурсі не допускаються та на навчання не зараховуються (крім випадків, передбачених абзацом п’ятим пункту 6.1 розділу VI Правил прийому).

5.15. Приймальна комісія здійснює перевірку достовірності даних, поданих вступником для участі у конкурсному відборі, в Єдиній базі.

5.16. Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників та приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до коледжу протягом трьох робочих днів з дати реєстрації заяви в Єдиній базі або отримання результатів вступних екзаменів (фахових випробувань), але не пізніше 01 серпня. Оприлюднення відповідних рішень здійснюється на інформаційних стендах приймальної комісії та веб-сайті коледжу.

5.17. Факт ознайомлення вступника з правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідної спеціальності, а також надання ним згоди на оприлюднення результатів зовнішнього незалежного оцінювання (вступних екзаменів), наявності підстав для вступу поза конкурсом та на обробку його персональних даних в Єдиній базі фіксується в заяві вступника і підтверджується його особистим підписом при поданні заяви для участі у конкурсному відборі.

5.18. Приймальна комісія Коледжу економіки і технологій Чернігівського національного технологічного університету перевіряє в Єдиній базі перелік заяв абітурієнта, поданих до інших навчальних закладів.

5.19. При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном освітній та/або освітньо-кваліфікаційний рівень, обов’язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності документа про здобутий освітній та/або освітньо-кваліфікаційний рівень, що здійснюється Міністерством освіти і науки України відповідно до Порядку визнання і встановлення еквівалентності в Україні документів про освіту, виданих навчальними закладами інших держав, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 28 травня 2012 року № 632, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 червня 2012 року за № 960/21272. Визнання і встановлення еквівалентності цих документів здійснюються протягом першого року навчання.

5.20. Заяву, зареєстровану в Єдиній базі, може бути скасовано на підставі рішення приймальної комісії до моменту включення вступника до списків рекомендованих до зарахування на навчання за умови допущення технічної помилки під час внесення відповідних даних до Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену технічну помилку, сформованим в Єдиній базі. Скасована заява вважається неподаною, а факт такої подачі анулюється в Єдиній базі.

 

VI. Вступні випробування та конкурсний відбір

6.1. Приймальна комісія Чернігівського національного технологічного університету допускає до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання вступників до Коледжу економіки і технологій на основі повної загальної середньої освіти, які подають сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання (або їх копії) з відповідних конкурсних предметів, визначених Переліком конкурсних предметів сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання (вступних випробувань) (див. додаток 3) з результатами  не нижче 124 балів з конкурсних предметів.

Коледж економіки і технологій Чернігівського національного технологічного університету за рішенням приймальної комісії допускає до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання вступника, який подає сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, кількість балів якого з одного з непрофільних загальноосвітніх предметів, визначених правилами прийому до вищого навчального закладу, нижче 124 балів, за умови, якщо кількість балів з профільного конкурсного предмета, зазначена у сертифікаті, становить не нижче 170 балів.

Вступник допускається до участі у конкурсному відборі для зарахування на навчання, якщо кількість балів у сертифікаті із загальноосвітніх предметів становить не менше 124 (крім випадків, передбачених абзацом п’ятим  цього пункту).

6.2. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, конкурсний бал обчислюється шляхом додавання балів сертифіката з конкурсних предметів (вступних екзаменів) і середнього бала документа (додатка до документа) про повну загальну середню освіту.

Внесений до Єдиної бази за 12-бальною шкалою середній бал автоматично переводиться у 60-бальну шкалу з використанням коефіцієнта «5» за таблицею відповідності середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, значенням 60-бальної шкали, наведеною у Додатку 3 Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2014 році (зі змінами).

6.3. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, зараховуються бали сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти (результати вступних екзаменів) з двох предметів за переліком, що наведений у додатку 3.

6.4. Для конкурсного відбору осіб, які на основі базової загальної середньої освіти вступають на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, зараховуються результати вступних випробувань з двох предметів за переліком, що наведений у додатку 3.

6.5. Для конкурсного відбору осіб, які на основі базової загальної середньої освіти вступають для  здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня  молодшого спеціаліста, конкурсний бал обчислюється як сума балів результатів вступних екзаменів і середнього бала документа про базову загальну середню освіту.. Середній бал документа про базову середню освіту обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих бала та вноситься до Єдиної бази. Оцінки з документа про базову  загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються  таким чином: «3″ відповідає «6″, «4″ відповідає «9″, «5″ відповідає «12″.

6.6. Для конкурсного відбору осіб при прийомі на навчання за скороченими термінами підготовки молодшого спеціаліста на основі освітньо–кваліфікаційного рівня кваліфікований робітник використовуються фахові вступні випробування у формі письмових екзаменів з тестовими завданнями. Конкурсний бал обчислюється шляхом додавання балів, отриманих з фахових вступних випробувань і середнього бала диплому (додатка до диплому) про раніше здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень. При цьому середній бал  диплому обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих частин бала і переводиться у 200-бальну шкалу за таблицею відповідності, наведеною у додатку 4.

6.7. Результати вступних екзаменів для вступників, які вступають на основі базової загальної середньої освіти, оцінюються за 12-бальною шкалою.

6.8. Результати вступних екзаменів для вступників, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.

6.9. Програми вступних екзаменів розробляються і затверджуються у Коледжі економіки і технологій Чернігівського національного технологічного університету не пізніше ніж за чотири місяці до початку прийому документів. Не допускається введення до вступних випробувань завдань, що виходять за межі зазначених програм.

6.10. Програми фахових випробувань для вступу на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня розробляються і затверджуються у Коледжі економіки і технологій Чернігівського національного технологічного університету не пізніше ніж за чотири місяці до початку прийому документів. Програми фахових вступних випробувань оприлюднюються на веб-сайті Коледжу та у відбірковій комісії.

6.11. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого правилами прийому мінімального рівня, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються.

Перескладання вступних випробувань не допускається.

6.12. Апеляції на результати вступних екзаменів, що проведені у Коледжі економіки і технологій Чернігівського національного технологічного університету, розглядає апеляційна комісія, склад та порядок роботи якої затверджуються наказом ректора університету. Діяльність апеляційної комісії регламентується Положенням про апеляційну комісію Чернігівського національного технологічного університету. Комісія розпочинає роботу з часу подання заяви абітурієнта і її реєстрації щодо апеляції екзаменаційної оцінки. Заява подається в установленій формі, де вказується причина незгоди з оцінкою та приводяться аргументи. Голова приймальної комісії, ознайомившись зі змістом заяви, призначає час засідання членів комісії і повідомляє про це вступника. Відповідно до Положення про приймальну комісію вищого навчального закладу України п. 31, заява щодо екзаменаційної оцінки повинна подаватися в день проведення усного екзамену, а з письмового – не пізніше наступного робочого дня після оголошення оцінки. Додаткове опитування абітурієнтів при апеляції не допускається. У засіданні апеляційної комісії беруть участь тільки члени комісії і абітурієнт, який подав заяву. Присутність сторонніх осіб категорично забороняється. Рішення апеляційної комісії доводиться до заявника в день її засідання.

6.13. Для осіб, які не атестовані з української мови та літератури, приймальна комісія за умови наявності педагогічних і науково-педагогічних  кадрів може встановлювати вступний екзамен з мови, оцінки з якої виставлені в документі про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.

Результат екзамену оцінюється за шкалою від 100 до 200 балів і зараховується замість бала сертифіката з української мови та літератури.

 

VII. Зарахування за співбесідою

7.1. За результатами співбесіди зараховуються до Коледжу економіки і технологій Чернігівського національного технологічного університету особи, яким Законом України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” надане таке право.

7.2. Програму співбесіди із зазначеними категоріями осіб затверджує голова приймальної комісії.

7.3. Особи, які за наслідками співбесіди не рекомендовані до зарахування на навчання і які подали сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання з конкурсних предметів з результатами, не нижчими передбачених правилами прийому, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах.

 

VIIІ. Зарахування вступників на основі базової та повної загальної середньої освіти, які досягли визначних успіхів у вивченні профільних предметів

8.1. Зараховуються до Коледжу економіки і технологій Чернігівського національного технологічного університету відповідно до розділу XІІ  Правил прийому за умови подання сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання з кількістю балів не нижче мінімального рівня для допуску до участі в конкурсному відборі учасники міжнародних олімпіад за умови, якщо вони вступають на напрями, для яких профільним є вступне випробування з предмета, з якого вони брали участь у міжнародній олімпіаді.

8.2. Призерам (особам, нагородженим дипломами I — III ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів до конкурсного бала при вступі на основі повної загальної середньої освіти зараховується додатковий бал за умови, якщо вони вступають на спеціальності, для яких профільним є вступне випробування з предмета, з якого вони є призерами.

8.3. Величина додаткового бала встановлюється:

особам,  нагородженим дипломами  I ступеня, – 50 балів;

особам,  нагородженим дипломами  IІ ступеня, – 40 балів;

особам, нагородженим дипломами  IІІ ступеня, – 30 балів.

Додатковий бал зараховується лише за однією з перелічених вище підстав.

8.4. Норма, визначена пунктами 8.1, 8.2 цього розділу, поширюється на учасників міжнародних олімпіад, призерів IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад та призерів ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів – захистів науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України, що відбулися у поточному навчальному році, за переліками, визначеними наказами Міністерства освіти і науки України. Інформація про осіб, які є призерами ІV етапу всеукраїнських учнівських олімпіад та ІІІ етапу всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України, вноситься Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки до Єдиної бази до 01 липня.

 

 

ІX. Зарахування поза конкурсом

9.1. Зараховуються поза конкурсом:

особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надане таке право;

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.94 № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);

інваліди I та II груп та діти-інваліди віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (спеціальністю), відповідно до Закону України “ Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”;

особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право;

особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надане таке право;

діти, чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах, при вступі на навчання за гірничими спеціальностями відповідно до Указу Президента України від 19.05.99 № 524 «Про державну допомогу дітям, які вчаться за гірничими спеціальностями і чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах»;

діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків, відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді»;

члени сімей шахтарів та гірничорятувальників, які загинули внаслідок аварії на орендному підприємстві «Шахта імені О. Ф. Засядька» (постанова Кабінету Міністрів України від 09.01.2008 № 6).

9.2. Кількість місць для осіб, визначених у пункті 9.1 цього розділу, установлюється приймальною комісією Чернігівського національного технологічного університету за результатами моніторингу проведення вступної кампанії попередніх років і становить 10 відсотків обсягу державного замовлення з кожної спеціальності.

Зарахування осіб, визначених пунктом 9.1 цього розділу, відбувається за конкурсом відповідно до конкурсного бала вступника.

 

X. Право на першочергове зарахування

10.1. Право на першочергове зарахування до Коледжу економіки і технологій Чернігівського національного технологічного університету мають:

особи, яким відповідно до Закону України «Про охорону дитинства» надане таке право;

особи, яким відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» надане таке право;

особи, яким відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді» надане таке право;

особи, яким відповідно до Указу Президента України від 12.09.2007 № 849 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 вересня 2007 року «Про основні напрями фінансового забезпечення заходів щодо підвищення життєвого рівня населення у 2008 році» надане таке право;

випускники старшої школи (повна загальна середня освіта), нагороджені золотою або срібною медаллю, при вступі на основі повної загальної середньої освіти;

випускники основної школи, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою (при вступі на навчання на основі базової загальної середньої освіти);

10.2. Зазначене право надається за інших рівних умов за черговістю, визначеною пунктом 10.1 цих Правил.

 

XI. Формування та оприлюднення рейтингового списку вступників

11.1. Рейтинговий список вступників формується за категоріями в такій послідовності:

вступники, які мають право на зарахування поза конкурсом;

вступники, рекомендовані до зарахування за результатами співбесіди;

учасники міжнародних олімпіад;

вступники, які зараховуються за конкурсом.

До рейтингового списку не включаються вступники, рекомендовані до зарахування, який формується з Єдиної бази, на місця цільового прийому.

11.2. У межах кожної зазначеної в пункті 12.2 цього розділу категорії рейтинговий список впорядковується:

за конкурсним балом від більшого до меншого;

з урахуванням права на першочергове зарахування при однаковому конкурсному балі в порядку додержання підстав для його набуття.

11.3. У рейтинговому списку зазначаються:

прізвище, ім’я та по батькові вступника;

конкурсний бал вступника;

наявність підстав для вступу поза конкурсом;

наявність підстав для вступу за результатами співбесіди з відміткою про результати співбесіди;

наявність підстав для зарахування як учасника міжнародних олімпіад;

наявність права на першочергове зарахування.

11.4. Рейтингові списки формуються приймальною комісією з Єдиної бази та оприлюднюються у повному обсязі на веб-сайті Коледжу. Списки вступників, рекомендованих до зарахування, формуються приймальною комісією з Єдиної бази та оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних стендах  та веб-сайті Коледжу. Списки оновлюються після виконання/невиконання вступниками вимог для зарахування на навчання відповідно до пункту 4.2 цих Правил. У рейтинговому списку вступників зазначаються такі самі дані, що і в списку вступників, рекомендованих до зарахування, відповідно до пункту 11.1.

 

XII. Надання рекомендацій для зарахування

12.1. Рішення про рекомендування до зарахування вступників на місця державного замовлення приймальна комісія приймає у строк, визначений пунктом 4.3 цих Правил, та згідно з порядком формування конкурсного списку (п.11.3 Правил) відповідно до конкурсного бала вступника від вищого до нижчого.

Формування списків рекомендованих до зарахування вступників здійснюється в Єдиній базі у межах обсягу державного замовлення, за його відсутності – у межах ліцензійного обсягу. Рекомендації до зарахування вступників на навчання за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб надаються після завершення зарахування вступників на місця державного замовлення.

12.2. Приймальна комісія приймає рішення про рекомендування до зарахування на навчання на місця державного замовлення у три етапи: у перший, п’ятий та восьмий дні після останнього дня прийому заяв.

12.3. Перший строк вибору вступниками місця навчання закінчується о 18.00 годині 04 серпня. Оновлений список рекомендованих до зарахування оприлюднюється не пізніше 12.00 години 05 серпня.

Другий строк вибору вступниками місця навчання закінчується о 18.00 годині 07 серпня. Оновлений список рекомендованих до зарахування оприлюднюється не пізніше 12.00 години 08 серпня.

Третій строк вибору вступниками місця навчання закінчується о 18.00 годині 11 серпня.

12.4. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на стендах приймальної комісії коледжу.

Рішення приймальної комісії про рекомендацію до зарахування також розміщується на веб-сайті коледжу.

Рекомендованим до зарахування вступникам можуть надсилатись повідомлення засобами електронного та мобільного зв’язку відповідно до Правил прийому.

        

 

         XIІІ. Реалізація права вступників на вибір місця навчання

13.1. Особи, які подали заяви в паперовій або в електронній формі та беруть участь у конкурсному відборі, після прийняття приймальною комісією рішення про рекомендування до зарахування відповідно до строку, визначеного у пункті 7 розділу V Умов прийому, зобов’язані виконати вимоги для зарахування на місця державного замовлення: подати особисто оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених Правилами прийому, до відбіркової комісії коледжу. Особи, які подали заяви в електронній формі, зобов’язані підписати власну електронну заяву, роздруковану у відбірковій комісії.

13.2. Особи, які в установлені строки, визначені у пункті 8 розділу V Умов прийому, не подали до відбіркової комісії оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених цими Правилами прийому (не виконали вимог для зарахування), втрачають право зарахування на навчання за державним замовленням, а також на навчання за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів.

 

         XІV. Коригування списку рекомендованих до зарахування

14.1. Коригування списку рекомендованих до зарахування здійснюється під час вибору вступниками місця навчання з одночасним внесенням відповідних відомостей до Єдиної бази згідно з вимогами пункту 1 розділу XVII Умов прийому.

14.2. Приймальна комісія анулює раніше надані рекомендації вступникам, які не виконали вимог для зарахування (не подали оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених Умовами прийому та цими Правилами, до відбіркової комісії коледжу, і надає рекомендації вступникам, наступним за рейтинговим списком.

Вступники, яким анульовано рекомендацію до зарахування на місця державного замовлення, не втрачають права участі у конкурсі на місця, що фінансуються за кошти фізичних та юридичних осіб.

14.3. Рішення щодо участі вступника у конкурсі на навчання за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб з числа тих, яким було анульовано рекомендацію до зарахування на навчання за державним замовленням, приймається за заявою вступника, що подається до приймальної комісії коледжу.

14.4. Вступники, рекомендовані на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб, зобов’язані виконати вимоги для зарахування відповідно до пункту 1 розділу XVII Умов прийому.

Договір із замовником щодо навчання за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб укладається після видання наказу про зарахування.

Оплата навчання здійснюється згідно з договором, укладеним сторонами.

14.5. При одночасному навчанні за кількома формами (окрім двох денних) оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до нього державного зразка, а також оригінали сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання зберігаються у вищому навчальному закладі за місцем навчання за державним замовленням або за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів протягом усього строку навчання.

При одночасному навчанні за двома освітньо-професійними програмами за напрямами або спеціальностями за місцем навчання за кошти фізичних та юридичних осіб у вищому навчальному закладі зберігаються завірені копії документа державного зразка про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень і додатка до нього, копії сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання. Зазначені копії документів зберігаються у вищому навчальному закладі протягом строку навчання разом з оригіналом довідки вищого навчального закладу, у якому зберігаються оригінали цих документів. Довідка видається на вимогу студента вищим навчальним закладом, у якому зберігаються оригінали цих документів.

 

 

         XV. Наказ про зарахування

15.1. Накази про зарахування на навчання видаються ректором  Чернігівського національного технологічного університету на підставі рішення приймальної комісії.. Накази про зарахування на навчання з додатками до них формуються в Єдиній базі відповідно до списків вступників, рекомендованих до зарахування, та оприлюднюються на інформаційному стенді приймальної комісії і веб-сайті коледжу у вигляді списку зарахованих у строки, встановлені в пунктах 9 і 11 розділу V Умов прийому.

15.2. Рішення приймальної комісії про зарахування вступника може бути скасоване приймальною комісією в разі виявлення порушень законодавства з боку вступника, передбачених пунктом 5 розділу XXШ Умов прийому.

15.3. Вступники можуть бути відраховані з Коледжу економіки і технологій Чернігівського національного технологічного університету за власним бажанням, про що видається відповідний наказ, який верифікується в Єдиній базі, а таким особам повертаються документи, які вони подавали.

На звільнене при цьому місце (місця) до початку навчальних занять може проводитись додатковий конкурсний відбір щодо зарахування осіб, у тому числі з іншої спеціальності Коледжу економіки і технологій Чернігівського національного технологічного університету, за умови збігу конкурсних предметів, у разі відсутності претендентів на зарахування з числа осіб, які брали участь у конкурсі на цю спеціальність.

15.4. Наказ про зарахування вступника на місце відрахованої особи видається за умови особистого виконання вступником вимог пункту 1 розділу XVII Умов прийому.

15.5. Рішення щодо зарахування вступника з оплатою його навчання за рахунок державного пільгового довгострокового кредиту приймається за заявою вступника, що подається до приймальної комісії, на підставі результатів участі у конкурсі відповідно до встановленої вищому навчальному закладу квоти.

XVI. Зарахування до Коледжу економіки і технологій Чернігівського національного технологічного університету на звільнені місця протягом перших днів навчання та зберігання робіт вступників

16.1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з коледжу, про що видається відповідний наказ, який верифікується в Єдиній базі.

Зарахування на місця відрахованих студентів відбувається протягом наступних п’яти робочих днів з урахуванням положень та вимог пунктів 2 і 3 розділу XIX Умов прийому. При цьому накази про зарахування таких осіб формуються і верифікуються в Єдиній базі до 18.00 години 17 вересня року вступу.

16.2. Роботи вступників, виконані ними на вступних екзаменах, фахових випробуваннях, співбесідах, які не прийняті на навчання, зберігаються протягом одного року, потім знищуються, про що складається акт. Якщо такий вступник рекомендований до зарахування до іншого навчального закладу за результатами поточних вступних екзаменів, то його вступні роботи надсилаються до цього вищого навчального закладу за відповідним запитом.

XVІI. Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому до Коледжу економіки і технологій Чернігівського національного технологічного університету

17.1. На засіданні приймальної комісії мають право бути присутніми представники засобів масової інформації не більше двох осіб від одного засобу.

17.2. Громадські організації можуть звернутися до Міністерства освіти і науки України із заявою про надання їм права вести спостереження за роботою приймальних комісій. Громадські організації, яким таке право надано Міністерством освіти і науки України, можуть направляти на засідання приймальних комісій своїх спостерігачів. Приймальні комісії зобов’язані створити належні умови для присутності громадських спостерігачів на своїх засіданнях, а також надати їм можливість ознайомлення з документами, що надаються членам комісії до засідання.

17.3. Голова приймальної комісії, як правило, оголошує про засідання комісії не пізніше дня, що передує дню засідання. В особливих випадках — не пізніше ніж за три години до початку засідання. Оголошення разом із проектом порядку денного засідання оприлюднюються.

17.4. Подання вступником недостовірних персональних даних, недостовірних відомостей про наявність права на зарахування поза конкурсом, права на першочергове зарахування, права на зарахування за співбесідою, про здобуту раніше освіту, про участь в олімпіадах та конкурсах Малої академії наук України, про проходження зовнішнього незалежного оцінювання, є підставою для відрахування студента.

17.5. Інформування громадськості про ліцензований обсяг, обсяг державного замовлення, вартість навчання за спеціальностями, хід подання заяв щодо вступу, рекомендування до зарахування та зарахування до коледжу здійснюється інформаційними системами, в тому числі системою «Конкурс», на підставі даних, внесених приймальною комісією до Єдиної бази, із зазначенням категорій вступників відповідно до розділів VII-Х цих Правил.

 

 

 

 

 

Всі таблиці тільки із ЄДЕБО

Додаток 1 до Правил прийому до Коледжу економіки і технологій

 Чернігівського національного технологічного університету

 

Перелік спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання

 до Коледжу економіки і технологій Чернігівського національного технологічного університету, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання

Освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста

Галузі знань

Спеціальності

Ліцензовані обсяги

Нормативні терміни навчання

Вартість одного року навчання, грн.*

Шифр

Найменування

Код

Назва

Денна форма навчання

Вечірня форма навчання

Заочна форма навчання

Денна форма навчання

Вечірня форма навчання

Заочна форма навчання

Денна форма навчання

Вечірня форма навчання

Заочна форма навчання

0305

Економіка та підприємництво

5.03050702

Комерційна діяльність

50

15

2 р.

2 р.

6 м.

4075

2300

0305

Економіка та підприємництво

5.03051001

Товарознавство та комерційна діяльність

50

20

2 р.

2 р.

6 м.

4180

2300

0517

Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції

5.05170101

Виробництво харчової продукції

50

50

2 р.

5 м.

2 р.

10 м.

4915

2925

1401

Сфера обслуговування

5.14010101

Готельне обслуговування

50

2 р.

5 м.

4495

1401

Сфера обслуговування

5.14010102

Ресторанне обслуговування

30

30

2 р.

 

2 р.

6 м.

4180

2350

0304

Право

5.03040101

Правознавство

60

100

3 р. 10 м.

2 р. 10 м.

6000

3000

0305

Економіка та підприємництво

5.03050401

Економіка підприємства

30

2 р. 10 м.

5000

0305

Економіка та підприємництво

5.03050801

Фінанси і кредит

30

2 р. 10 м.

5000

1301

Соціальне забезпечення

5.13010101

Соціальна робота

30

2 р. 10 м.

5000

0501

Інформатика та обчислювальна техніка

5.05010201

Обслуговування комп’ютерних систем і мереж

30

3 р. 10 м.

5500

  • — вартість може змінюватись

                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2 до Правил прийому до Коледжу економіки і технологій

 Чернігівського національного технологічного університету

 

Перелік спеціальностей для прийому на навчання на другий курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за спорідненою спеціальністю

За денною формою навчання

Споріднені професії кваліфікованого робітника (професійні назви робіт)

Спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

Фахове випробування

Курс

Термін

навчання

Кількість місць

За кошти

держав-ного бюджету

За кошти фізичних, юридич-них осіб

Назва

Код

Код

Назва

кондитер

7412

5.05170101

Виробництво харчової продукції

У тестовій формі з фахових дисциплін

ІІ

1 р. 5 м.

*

*

кухар

5122

кухар дитячого харчування

5122

шеф кухар

5122

офіціант

5123

касир, касир торговельний

4211

5.03051001

Товарознавство та комерційна діяльність

У тестовій формі з фахових дисциплін

ІІ

1 р.

*

*

продавець (з лотка, на ринку)

5230

продавець продовольчих товарів, непродовольчих товарів

5220

агент з постачання

4131

5.03050702

Комерційна діяльність

У тестовій формі з фахових дисциплін

ІІ

1 р.

*

*

 

адміністратор залу (в закладах харчування)

4222

5.14010102

Ресторанне обслуговування

У тестовій формі з фахових дисциплін

ІІ

1 р.

*

*

офіціант

5123

бармен, буфетник

5123

            * — на вакантні місця

 

 

За заочною формою навчання

 

Споріднені професії кваліфікованого робітника (професійні назви робіт)

Спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

Фахове випробування

Курс

Термін

навчання

Кількість місць

За кошти

держав-ного бюджету

За кошти фізичних, юридич-них осіб

Назва

Код

Код

Назва

кондитер

7412

5.05170101

Виробництво харчової продукції

У тестовій формі з фахових дисциплін

ІІ

1 р. 5 м.

*

*

кухар

5122

кухар дитячого харчування

5122

шеф кухар

5122

офіціант

5123

касир, касир торговельний

4211

5.03051001

Товарознавство та комерційна діяльність

У тестовій формі з фахових дисциплін

ІІ

1 р. 5 м.

*

*

продавець (з лотка, на ринку)

5230

продавець продовольчих товарів, непродовольчих товарів

5220

агент з постачання

4131

5.03050702

Комерційна діяльність

У тестовій формі з фахових дисциплін

ІІ

1 р. 10 м.

*

*

адміністратор залу (в закладах харчування)

4222

5.14010102

Ресторанне обслуговування

У тестовій формі з фахових дисциплін

ІІ

1 р. 5 м.

*

*

офіціант

5123

бармен, буфетник

5123

            * — на вакантні місця

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                           Додаток 3 до Правил прийому до Коледжу економіки і технологій

 Чернігівського національного технологічного університету

 

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти

(вступних екзаменів)

Для вступників на основі повної загальної середньої освіти

Спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

Перелік конкурсних предметів

(вступних екзаменів, творчих конкурсів)

Статус

предмету

Мінімальна

кількість балів для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом, за співбесідою

Назва

Код

Квота пільгових категорій

Комерційна діяльність

5.03050702

10%

1. Українська мова та література

непрофільний

124

2. Математика або світова література

профільний

124

Товарознавство та комерційна діяльність

5.03051001

10%

1. Українська мова та література

непрофільний

124

2. Математика або світова література

профільний

124

Виробництво харчової продукції

5.05170101

10%

1. Українська мова та література

непрофільний

124

2. Математика або хімія

профільний

124

Готельне обслуговування

5.14010101

10%

1. Українська мова та література

непрофільний

124

2. Математика або географія

профільний

124

Ресторанне обслуговування

5.14010102

10%

1. Українська мова та література

непрофільний

124

2. Математика або географія

профільний

124

Правознавство

5.03040101

10%

1. Українська мова та література

непрофільний

124

2. Історія України або світова література

профільний

124

 

 

 

 

 

 

Продовження додатку 3 до Правил прийому до Коледжу економіки і технологій

 Чернігівського національного технологічного університету

 

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти

(вступних екзаменів)

Для вступників на основі базової загальної середньої освіти

Спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

Перелік конкурсних предметів

(вступних екзаменів, творчих конкурсів)

Статус

предмету

Мінімальна

кількість балів для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом, за співбесідою

Назва

Код

Квота пільгових категорій

Економіка підприємства

5.03050401

10%

1. Українська мова та література

непрофільний

4

2. Математика

профільний

4

Фінанси і кредит

5.03050801

10%

1. Українська мова та література

непрофільний

4

2. Математика

профільний

4

Правознавство

5.03040101

10%

1. Українська мова та література

непрофільний

4

2. Історія України

профільний

4

Соціальна робота

5.13010101

10%

1. Українська мова та література

непрофільний

4

2. Історія України

профільний

4

Обслуговування комп’ютерних систем і мереж

5.05010201

10%

1. Українська мова та література

непрофільний

4

2. Математика

профільний

4

 

 

 

 

 

Додаток 4

до Правил прийому  Коледжу економіки

і технологій Чернігівського

національного технологічного університету

 

Таблиця відповідності

середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого

за 12-бальною шкалою, значенням 60-бальної шкали

1

5

 

4

20

 

8

40

1,1

5,5

4,1

20,5

8,1

40,5

1,2

6

4,2

21

8,2

41

1,3

6,5

4,3

21,5

8,3

41,5

1,4

7

4,4

22

8,4

42

1,5

7,5

4,5

22,5

8,5

42,5

1,6

8

4,6

23

8,6

43

1,7

8,5

4,7

23,5

8,7

43,5

1,8

9

4,8

24

8,8

44

1,9

9,5

4,9

24,5

8,9

44,5

2

10

 

5

25

 

9

45

2,1

10,5

5,1

25,5

9,1

45,5

2,2

11

5,2

26

9,2

46

2,3

11,5

5,3

26,5

9,3

46,5

2,4

12

5,4

27

9,4

47

2,5

12,5

5,5

27,5

9,5

47,5

2,6

13

5,6

28

9,6

48

2,7

13,5

5,7

28,5

9,7

48,5

2,8

14

5,8

29

9,8

49

2,9

14,5

5,9

29,5

9,9

49,5

3

15

 

6

30

 

10

50

3,1

15,5

6,1

30,5

10,1

50,5

3,2

16

6,2

31

10,2

51

3,3

16,5

6,3

31,5

10,3

51,5

3,4

17

6,4

32

10,4

52

3,5

17,5

6,5

32,5

10,5

52,5

3,6

18

6,6

33

10,6

53

3,7

18,5

6,7

33,5

10,7

53,5

3,8

19

6,8

34

10,8

54

3,9

19,5

6,9

34,5

10,9

54,5

 

 

 

7

35

 

11

55

 

 

 

7,1

35,5

11,1

55,5

 

 

 

7,2

36

11,2

56

 

 

 

7,3

36,5

11,3

56,5

 

 

 

7,4

37

11,4

57

 

 

 

7,5

37,5

11,5

57,5

 

 

 

7,6

38

11,6

58

 

 

 

7,7

38,5

11,7

58,5

 

 

 

7,8

39

11,8

59

 

 

 

7,9

39,5

11,9

59,5

 

 

 

 

 

 

12

60