Правила прийому 2015р.

 

 

Затверджено

 

_____ _________________2015 р.

 

Ректор

Шкарлет Сергій Миколайович

 

____________________________

(підпис)

 

Протокол рішення вченої ради ЧНТУ

 

№___від «____»_____________2015 р.

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

до Коледжу економіки і технологій

Чернігівського національного технологічного університету

 у 2015 році (зі змінами відповідно до наказу МОН від 11.06.2015 р. № 615 «Про затвердження Змін до Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2015 році», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 19 червня 2015 року за № 731/27176)

 

(додаток до Правил прийому Чернігівського національного технологічного університету )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чернігів-2015

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

до Коледжу економіки і технологій

Чернігівського національного технологічного університету

 у 2015 році

 

Провадження освітньої діяльності у Коледжі економіки і технологій Чернігівського національного технологічного університету здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України (серія АЕ №527282, отримано 01.10.2014 р.).

 

Правила прийому розроблені Приймальною комісією Чернігівського національного технологічного університету (далі – приймальна комісія) відповідно до Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2015 році (далі – Умов прийому), затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2014 року № 1172 та зареєстрованих  у  Міністерстві юстиції України 04 листопада 2014 року за №1390/26167 та зі змінами відповідно до наказу МОН від 11.06.2015 р. № 615 «Про затвердження Змін до Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2015 році», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 19 червня 2015 року за № 731/27176.

 

І. Загальні положення

 • Коледж економіки і технологій Чернігівського національного технологічного університету оголошує прийом на підготовку фахівців з вищою освітою за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст відповідно до ліцензії в межах ліцензованого обсягу згідно з переліком акредитованих освітніх програм (Додаток 1).
 • До Коледжу економіки і технологій Чернігівського національного технологічного університету приймаються громадяни України, які мають відповідний освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та виявили бажання здобути вищу освіту. Іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, мають право на здобуття вищої освіти, крім права на здобуття вищої освіти за рахунок коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів, якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

             Прийом до Коледжу економіки і технологій Чернігівського національного технологічного університету за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста здійснюється за конкурсом незалежно від джерел фінансування.

1.3  Для вступників, які потребують поселення у гуртожиток під час вступу, надання місць у гуртожитку гарантовано. Гуртожиток коридорного типу зі зручностями на поверсі з загальною кількістю 225 ліжко-місць, надається всім іногороднім студентам, які мають в ньому потребу.

1.4 У Коледжі економіки і технологій Чернігівського національного технологічного університету відсутня можливість для навчання осіб з особливими потребами.

 

 

 

ІІ. Вимоги до рівня освіти вступників

 • На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста приймаються особи з повною загальною середньою освітою.
 • На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста з одночасним здобуттям повної загальної середньої освіти за денною формою навчання приймаються особи з базовою загальною середньою освітою на підставі вступних випробувань.
 • На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на основі базової загальної середньої освіти приймаються на вакантні місця другого курсу (з нормативним терміном навчання) особи, які здобули повну загальну середню освіту і подають для участі у конкурсі сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання.
 • Коледж економіки і технологій Чернігівського національного технологічного університету приймає на другий курс (з нормативним терміном навчання) на вакантні місця осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за умови вступу на споріднену спеціальність, яка визначається відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 11 вересня 2007 року № 1117 «Про затвердження Державного переліку професій з підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах» та від 20 червня 2007 року № 839 «Про затвердження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста» (Додаток 2).

2.5. Коледж економіки і технологій Чернігівського національного технологічного університету приймає на навчання осіб, які здобули неповну вищу освіту, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за іншою спеціальністю у межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до Правил прийому.

2.6. Коледж економіки і технологій Чернігівського національного технологічного університету приймає на навчання осіб, які здобули базову або повну вищу освіту, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за іншою спеціальністю у межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до  Правил прийому.

        

 

 

 

 

ІІІ. Фінансування підготовки фахівців

 

3.1. Фінансування підготовки фахівців у Коледжі економіки і технологій Чернігівського національного технологічного університету здійснюється:

 • за рахунок видатків державного та місцевих бюджетів — за державним замовленням;
 • за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб.

3.2. Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту на конкурсній основі, якщо певний освітньо-кваліфікаційний рівень громадянин здобуває вперше.

3.3. Громадянин України має право безоплатно здобувати вищу освіту за другим напрямом (спеціальністю), якщо він за станом здоров’я втратив можливість виконувати службові чи посадові обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується висновками медико-соціальної експертної комісії.

        

 

 

 1. Строки прийому заяв і документів, вступних екзаменів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

 

4.1. Порядок роботи приймальної комісії Коледжу економіки і технологій Чернігівського національного технологічного університету (дні тижня та години):

понеділок – п’ятниця: з 900 до 1700;

субота: з 900 до 1300;

неділя – вихідний (крім 02 серпня 2015 року).

 

4.2. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі базової та повної загальної середньої освіти проводиться в такі строки:

 

Етапи вступної кампанії Денна форма навчання Навчання без відриву від виробництва
вступники на основі освіти
базової загальної середньої повної

загальної середньої

повної загальної середньої
Початок прийому заяв та документів 10 липня 2015 року 10 липня 2015 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право складати вступні випробування, що проводить вищий навчальний заклад 24 липня 2015 року о 18.00 годині 31 липня 2015 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не складають вступних випробувань о 18.00 годині31 липня 2015 року 10 серпня 2015 року
Строки проведення вищим навчальним закладом вступних випробувань 25 – 31 липня 2015 року 02 серпня – 09 серпня 2015 року
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

 

 

 

 

не пізніше 12.00 години 04 серпня 2015 року

 

не пізніше 12.00 години 04 серпня 2015 року

 

Терміни виконання вимог до зарахування вступниками, які отримали рекомендації за державним замовленням – не пізніше 18.00 години 08 серпня 2015 року;

за кошти фізичних та юридичних осіб – за умови виконання державного замовлення відповідної спеціальності – не пізніше 15 серпня 2015 року

за державним замовленням – не пізніше 18.00 години 08 серпня 2015 року;

за кошти фізичних та юридичних осіб – за умови виконання державного замовлення відповідної спеціальності – не пізніше 15 серпня 2015 року

Терміни зарахування вступників за державним замовленням – не пізніше 12.00 години 10 серпня 2015 року;

за кошти фізичних та юридичних осіб – за умови виконання державного замовлення відповідної спеціальності – не пізніше 17 серпня 2015 року

за державним замовленням – не пізніше 12.00 години 10 серпня 2015 року;

за кошти фізичних та юридичних осіб – за умови виконання державного замовлення відповідної спеціальності – не пізніше 17 серпня 2015 року

 

4.3. Прийом заяв і документів, фахові випробування, що проводить Коледж економіки і технологій Чернігівського національного технологічного університету, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі освітньо-кваліфікаційних рівнів кваліфікованого робітника проводиться в такі строки:

 

Етапи вступної кампанії Денна форма навчання Навчання без відриву від виробництва
вступники на основі освіти
повної

загальної середньої

повної загальної середньої
Початок прийому заяв та документів 10 липня 2015 року 10 липня 2015 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати фахові вступні випробування 24 липня 2015 року 24 липня 2015 року
Строки проведення вищим навчальним закладом фахових вступних випробувань 25 липня — 31 липня 2015 року 25 липня — 31 липня 2015 року
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників не пізніше 12.00 години 04 серпня 2015 року

 

не пізніше 12.00 години 04 серпня 2015 року

 

Терміни зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб – не пізніше 17 серпня 2015 року за кошти фізичних та юридичних осіб – не пізніше 17 серпня 2015 року

 

 

 1. Порядок прийому заяв і документів для вступу до Коледжу економіки і технологій Чернігівського національного технологічного університету

 

5.1. Вступники подають заяву про участь у конкурсному відборі до Коледжу економіки і технологій Чернігівського національного технологічного університету (далі — заява) в паперовій або в електронній формі. Заява в паперовій формі подається вступником особисто до відбіркової комісії коледжу.

5.2. При вступі на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста вступник може подати заяву (заяви) в паперовій або в електронній формі не більше, ніж до п’яти вищих навчальних закладів України та не більше ніж на три напрями підготовки (на три спеціальності) у кожному з них. Заяви, подані на певний напрям підготовки (спеціальність) до одного вищого навчального закладу за різними формами навчання, вважаються фактом подання однієї заяви.

Факт кожного подання заяви в паперовому вигляді (із зазначенням того, оригінали чи копії документів додані до заяви) реєструється уповноваженою особою приймальної комісії у Єдиній базі безпосередньо під час прийняття заяви. У разі наявності у вступника особливих умов для зарахування, передбачених законодавством, інформація про наявні пільги додається до тих заяв вступника, на які поширюється зазначена пільга.

5.3. У заяві вступники вказують спеціальність та форму навчання.

5.4 Під час подання заяв про участь у конкурсному відборі вступник зазначає у кожній заяві пріоритетність цієї заяви відносно інших поданих ним заяв, при цьому показник пріоритетності 1 означає найвищу пріоритетність.

5.5. При поданні заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто:

документ, що посвідчує особу та громадянство (відповідно до статті 5 Закону України «Про громадянство України»), військовий квиток або посвідчення про приписку, свідоцтво про народження — для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство;

документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

сертифікат (сертифікати) базового рівня зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);

На вимогу вступника відбіркова комісія засвідчує копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, додатка до нього і сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання.

5.6. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

копію сертифіката базового рівня зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти) — за особистим вибором оригінали або копії;

копію документа, що посвідчує особу та громадянство;

шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см.

Інші копії документів (витяг з трудової книжки, ідентифікаційний код) подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами зарахування за відповідними спеціальностями, установленими законодавством, у строки, визначені для прийому документів, не пізніше строку для прийняття приймальною комісією першого рішення про рекомендування вступників до зарахування.

Оригінали документів при участі в конкурсі на місця, що фінансуються за кошти державного бюджету, вступником подаються лише один раз при виборі місця навчання (виконання вимог до зарахування).

5.7. Вступники мають право подавати сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, виданий у 2015 році.

5.8 Мінімальне значення кількості балів сертифіката з загальноосвітнього предмету, з яким вступник допускається до участі у конкурсі має бути не менше 100 балів.

5.9. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами відбірковою комісією приймальної комісії Чернігівського національного технологічного університету, до якого вони подаються, або в установленому законодавством порядку. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

5.10. Вступники, зазначені у розділі VIІІ Умов прийому у 2015 році, подають заяву в паперовій формі разом з документами, що засвідчують їх право на складання вступних екзаменів у Коледжі економіки і технологій Чернігівського національного технологічного університету, а саме:

особи, що мають захворювання, вказані в Переліку захворювань, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 25 лютого 2008 року № 124/95, зареєстрованому у Міністерстві юстиції України 07 березня 2008 року за № 189/14880, в зв’язку з чим вступники не проходили зовнішнє незалежне оцінювання.

5.14. Заяви в електронному вигляді мають право подати вступники, які бажають взяти участь у конкурсному відборі, на основі атестата про повну загальну середню освіту, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання 2015 року з конкурсних предметів, визначених Правилами прийому до Коледжу економіки і технологій Чернігівського національного технологічного університету.

5.15. Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення електронної форми в режимі он-лайн та розглядається відбірковою комісією коледжу згідно з  Порядком подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2014 року № 1172 та зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 04 листопада 2014 року за №1390/26167.

5.16 Приймальна комісія здійснює перевірку достовірності даних, поданих вступником для участі у конкурсному відборі, за допомогою Єдиної базі.

Письмове підтвердження Технічного адміністратора Єдиної бази або директора Українського центру оцінювання якості освіти про недостовірність інформації, поданої вступником до вищого навчального закладу, є підставою для відмови в участі у конкурсному відборі та зарахуванні на навчання (анулювання наказу про зарахування).

Відбіркова комісія здійснює перевірку середнього бала документа про освіту (обчислює в разі відсутності), затверджує її рішенням приймальної комісії і вносить інформацію про середній бал документа про освіту до Єдиної бази.

5.17. Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників та приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до коледжу протягом трьох робочих днів з дати реєстрації заяви в Єдиній базі або отримання результатів вступних екзаменів (фахових випробувань), але не пізніше 01 серпня. Оприлюднення відповідних рішень здійснюється на інформаційних стендах приймальної комісії та веб-сайті коледжу.

5.18. Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідної спеціальності, а також факт наявності/відсутності підстав для вступу поза конкурсом фіксується в заяві вступника і підтверджується його особистим підписом при поданні заяви у паперовій формі.

5.19. Відбіркова комісія коледжу перевіряє в Єдиній базі перелік заяв вступника, поданих до інших навчальних закладів.

5.20. При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти, обов’язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності документа про здобутий освітній та/або освітньо-кваліфікаційний рівень, що здійснюється Міністерством освіти і науки України відповідно до Порядку визнання і встановлення еквівалентності в Україні документів про освіту, виданих навчальними закладами інших держав, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 28 травня 2012 року № 632, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 червня 2012 року за № 960/21272. Визнання і встановлення еквівалентності цих документів здійснюються протягом першого року навчання.

5.21. Заяву, зареєстровану в Єдиній базі, може бути скасовано на підставі рішення приймальної комісії до моменту включення вступника до списків рекомендованих до зарахування на навчання за умови допущення технічної помилки під час внесення відповідних даних до Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену технічну помилку, сформованим в Єдиній базі. Скасована заява вважається неподаною, а факт такої подачі анулюється в Єдиній базі. Відбіркова комісія повідомляє вступникові про своє рішення у день його прийняття, після чого вступник може подати нову заяву на цю саме спеціальність до коледжу.

5.22. Виправлення технічних помилок відбувається до моменту включення вступника до списків рекомендованих до зарахування на навчання.

 

 1. VI. Вступні випробування та порядок проведення конкурсного відбору

 

6.1. Приймальна комісія Чернігівського національного технологічного університету допускає до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання вступників до Коледжу економіки і технологій на основі повної загальної середньої освіти, які подають сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання (або їх копії) з відповідних конкурсних предметів, визначених Переліком конкурсних предметів сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання (вступних випробувань) (див. додаток 3) з результатами  не нижче 100 балів з конкурсних предметів. Обов’язковим конкурсним предметом є українська мова та література.

6.2. Для конкурсного відбору осіб, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, конкурсний бал обчислюється шляхом додавання балів сертифіката з конкурсних предметів (балів вступних екзаменів) базового рівня та середнього бала документа (додатка до документа) про повну загальну середню освіту, помножених на вагові коефіцієнти. Середній бал документа про повну загальну середню освіту обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих частин бала та вноситься до Єдиної бази. Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: «3» відповідає «6», «4» відповідає «9», «5» відповідає «12». Внесений до Єдиної бази за 12-бальною шкалою середній бал автоматично переводиться у 200-бальну шкалу за таблицею відповідності середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, значенням 200-бальної шкали, (додаток 4 до цих Правил).

6.3. При вступі на навчання на основі повної загальної середньої освіти подання вступниками сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання є обов’язковим, крім випадків, передбачених розділом VIII Умов прийому, а саме: брати участь у конкурсі тільки за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у вищому навчальному закладі мають право:

особи, у яких є захворювання, зазначені у Переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 25 лютого 2008 року № 124/95, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 07 березня 2008 року за № 189/14880, через які вступники не проходили зовнішнє незалежне оцінювання;

особи, звільнені з військової служби в рік вступу до вищого навчального закладу.».

6.4. Для конкурсного відбору осіб, які на основі базової загальної середньої освіти вступають на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, зараховуються результати вступних випробувань з двох предметів за переліком, що наведений у додатку 3.

6.5. Для конкурсного відбору осіб, які на основі базової загальної середньої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, конкурсний бал обчислюється як сума балів результатів вступних екзаменів та середнього бала документа про базову загальну середню освіту. Середній бал документа про базову середню освіту обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих бала та вноситься до Єдиної бази. Оцінки з документа про базову загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: «3» відповідає «6», «4» відповідає «9», «5» відповідає «12».

6.6. Для конкурсного відбору осіб при прийомі на навчання за скороченими термінами підготовки молодшого спеціаліста на основі освітньо–кваліфікаційного рівня кваліфікований робітник використовуються фахові вступні випробування у формі письмових екзаменів з тестовими завданнями. Конкурсний бал обчислюється шляхом додавання балів, отриманих з фахових вступних випробувань і середнього бала диплому (додатка до диплому) про раніше здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень. При цьому середній бал  диплому обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих частин бала і переводиться у 200-бальну шкалу за таблицею відповідності, наведеною у додатку 4.

6.7. Особи, не атестовані з української мови, подають сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти з мови, оцінки з якої виставлені в документі про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень (складають вступний екзамен з урахуванням наявності відповідних педагогічних і науково-педагогічних кадрів, які є членами предметних (атестаційних) комісій).

6.8. Для проведення вступних екзаменів створюються екзаменаційні комісії. Для проведення фахових випробувань при вступі на навчання на основі раніше здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікований робітник створюються фахові атестаційні комісії.

6.9. Результати вступних екзаменів для вступників, які вступають на основі базової загальної середньої освіти, оцінюються за 12-бальною шкалою.

6.10. Результати вступних екзаменів для вступників, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.

6.11. Програми вступних екзаменів розробляються і затверджуються у Коледжі економіки і технологій Чернігівського національного технологічного університету не пізніше ніж за три місяці до початку прийому документів.

6.12. Програми фахових випробувань для вступу на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікований робітник розробляються і затверджуються у Коледжі економіки і технологій Чернігівського національного технологічного університету не пізніше ніж за три місяці до початку прийому документів. Програми фахових вступних випробувань оприлюднюються на веб-сайті Коледжу та у відбірковій комісії.

6.13. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого Правилами прийому мінімального рівня, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються.

Перескладання вступних випробувань не допускається.

6.14. Апеляції на результати вступних екзаменів, що проведені у Коледжі економіки і технологій Чернігівського національного технологічного університету, розглядає апеляційна комісія, склад та порядок роботи якої затверджуються наказом ректора університету. Діяльність апеляційної комісії регламентується Положенням про апеляційну комісію Чернігівського національного технологічного університету. Комісія розпочинає роботу з часу подання заяви абітурієнта і її реєстрації щодо апеляції екзаменаційної оцінки. Заява подається в установленій формі, де вказується причина незгоди з оцінкою та приводяться аргументи. Голова приймальної комісії, ознайомившись зі змістом заяви, призначає час засідання членів комісії і повідомляє про це вступника. Відповідно до Положення про приймальну комісію вищого навчального закладу України п. 31, заява щодо екзаменаційної оцінки повинна подаватися в день проведення усного екзамену, а з письмового – не пізніше наступного робочого дня після оголошення оцінки. Додаткове опитування абітурієнтів при апеляції не допускається. У засіданні апеляційної комісії беруть участь тільки члени комісії і абітурієнт, який подав заяву. Присутність сторонніх осіб категорично забороняється. Рішення апеляційної комісії доводиться до заявника в день її засідання.

6.15. Відомості щодо результатів вступних екзаменів (фахових випробувань) формуються в Єдиній базі

 

VII. Зарахування за співбесідою

 

7.1. За результатами співбесіди зараховуються до Коледжу економіки і технологій Чернігівського національного технологічного університету особи, яким Законом України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” надане таке право.

7.2. Програму співбесіди із зазначеними категоріями осіб затверджує голова приймальної комісії.

7.3. Особи, які за результатами співбесіди не рекомендовані до зарахування на навчання і які подали сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання з конкурсних предметів з результатами, не нижчими передбачених Правилами прийому, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах.

 

 

 

 

VIIІ. Зарахування поза конкурсом

 

8.1. Поза конкурсом зараховуються:

особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надане таке право;

інваліди I та II груп та діти-інваліди віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (спеціальністю), відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;

особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право;

особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надане таке право;

особи, яким відповідно до закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей «надане таке право;

члени збірних команд України, які брали участь у міжнародних олімпіадах, перелік яких визначений центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки;

8.2. Кількість місць для осіб, визначених у пункті 8.1 цього розділу, установлюється приймальною комісією Чернігівського національного технологічного університету і становить 10 відсотків від обсягу державного замовлення з кожної спеціальності.

Зарахування осіб, визначених пунктом 8.1 цього розділу, відбувається за конкурсом відповідно до конкурсного бала вступника.

8.3 Вступники, які належать до категорій, зазначених у пункті 1 цього розділу, не рекомендовані до зарахування на навчання на визначені місця згідно з пунктом 2 цього розділу, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах відповідно до конкурсного бала.

 

 

ІX. Формування та оприлюднення

списку вступників, рекомендованих до зарахування

 

9.1. Рейтинговий список вступників формується за категоріями в такій послідовності:

вступники, рекомендовані до зарахування поза конкурсом;

вступники, рекомендовані до зарахування за результатами співбесіди;

вступники, рекомендовані до зарахування за конкурсом.

9.2. У межах кожної зазначеної в пункті 1 цього розділу категорії рейтинговий список впорядковується:

за конкурсним балом від більшого до меншого;

9.3. У списку вступників, рекомендованих до зарахування, який формується з Єдиної бази, зазначаються:

прізвище, ім’я та по батькові вступника;

конкурсний бал вступника;

наявність підстав для вступу поза конкурсом;

наявність підстав для вступу за результатами співбесіди;

наявність права на першочергове зарахування.

9.4. Рейтингові списки формуються приймальною комісією з Єдиної бази та оприлюднюються у повному обсязі на веб-сайті Коледжу. Списки вступників, рекомендованих до зарахування, формуються приймальною комісією з Єдиної бази та оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних стендах  та веб-сайті Коледжу. Списки оновлюються після виконання/невиконання вступниками вимог для зарахування на навчання відповідно до пункту 1 розділу XVI Умов прийому. У рейтинговому списку вступників зазначаються такі самі дані, що і в списку вступників, рекомендованих до зарахування, відповідно до пункту 10.3 цих Правил.

 

 

X. Надання рекомендацій для зарахування

10.1. Рішення про рекомендування до зарахування вступників на місця державного замовлення приймальна комісія приймає у строк, визначений пунктом 2 розділу ІV цих Правил, та згідно з порядком формування конкурсного списку, визначеного у розділі X цих Правил відповідно до конкурсного бала вступника від вищого до нижчого. Вступникові буде надано рекомендацію до зарахування за найвищим пріоритетом з числа вказаних ним при поданні заяв, за яким вступник потрапляє у число тих, хто може бути рекомендований до зарахування на місця державного бюджету. При цьому, заяви з нижчими пріоритетами автоматично анулюються.

Формування списків рекомендованих до зарахування вступників здійснюється в Єдиній базі у межах обсягу державного замовлення, за його відсутності — у межах ліцензійного обсягу. Рекомендації до зарахування вступників на навчання за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб надаються після завершення виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного замовлення. Рекомендація до зарахування на навчання  за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб надається за всіма пріоритетами, зазначеними вступником під час подання заяв.

10.2. Приймальна комісія приймає рішення про зарахування на навчання на місця державного замовлення відповідно до строків, визначених у пунктах 8 та 10 розділу V Умов прийому.

10.3. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на стендах відбіркової комісій Коледжу.

Рішення приймальної комісії про рекомендацію до зарахування також розміщується на веб-сайті Коледжу.

 

        

XІ. Реалізація права вступників

на обрання місця навчання

11.1. Особи, які подали заяви в паперовій або в електронній формі та беруть участь у конкурсному відборі, після прийняття приймальною комісією рішення про рекомендування до зарахування відповідно до строку, визначеного у пункті 7 розділу V Умов прийому, зобов’язані виконати вимоги для зарахування на місця державного замовлення: подати особисто оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених Умовами прийому та Правилами прийому, до відбіркової комісії Коледжу. Особи, які подали заяви в електронній формі, зобов’язані підписати власну електронну заяву, роздруковану у відбірковій комісії.

11.2. Особи, які в установлені строки, визначені у пункті 8 розділу V Умов прийому, не подали до відбіркової комісії оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених Умовами прийому та Правилами прийому (не виконали вимог для зарахування), втрачають право зарахування на навчання за державним замовленням, а також на навчання за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів.

11.3. Вступник, який за результатами конкурсного відбору рекомендований до зарахування на навчання за відповідним пріоритетом (із зазначених в його заявах), до закінчення строку конкурсного відбору на навчання осіб, рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення, зобов’язаний подати особисто оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених Правилами прийому. Особи, які подали заяви в електронній формі, зобов’язані підписати власну електронну заяву, роздруковану у приймальній комісії.

 

XІІ. Коригування списку

 рекомендованих до зарахування

12.1. Приймальна комісія анулює раніше надані рекомендації вступникам, які не виконали вимог для зарахування (не подали оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених Умовами прийому та цими Правилами, до відбіркової комісії Коледжу.

Приймальна комісія не пізніше 18 години 12 серпня надає рекомендації до зарахування на вакантні місця державного замовлення вступникам за рейтингом із числа рекомендованих до зарахування на навчання за кошти фізичних і юридичних осіб, які виконали умови до зарахування відповідно до пункту 1 та 2 розділу XVІ Умов прийому.

Вступники, яким анульовано рекомендацію до зарахування на місця державного замовлення, не втрачають права участі у конкурсі на місця, що фінансуються за кошти фізичних та юридичних осіб. Рекомендація до зарахування на навчання за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб надається за всіма пріоритетами, зазначеними вступником під час подання заяв.

12.2. Рішення щодо участі вступника у конкурсі на навчання за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб з числа тих, яким було анульовано рекомендацію до зарахування на навчання за державним замовленням, приймається за заявою вступника, що подається до приймальної комісії Коледжу.

12.3. Вступники, рекомендовані на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб, зобов’язані виконати вимоги для зарахування відповідно до пункту 1 розділу XVI Умов прийому.

Договір із замовником щодо навчання за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб укладається після видання наказу про зарахування.

Оплата навчання здійснюється згідно з договором, укладеним сторонами.

12.4. При одночасному навчанні за кількома програмами за спеціальностями та формами навчання, окрім двох денних, одна з яких за державним замовленням, оригінали документа про ступінь, освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до нього державного зразка, а також оригінали сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання зберігаються у вищому навчальному закладі за місцем навчання за державним замовленням або за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів протягом усього строку навчання.

При одночасному навчанні за кількома програмами за спеціальностями та формами навчання, окрім двох денних, за кошти фізичних та юридичних осіб оригінали зберігаються у вищому навчальному закладі за бажанням студента. Довідка про зберігання оригіналів документів видається на вимогу студента вищим навчальним закладом, у якому вони зберігаються.

 

 

XІІІ. Наказ про зарахування

13.1. Накази про зарахування на навчання видаються ректором  Чернігівського національного технологічного університету на підставі рішення приймальної комісії. Накази про зарахування на навчання з додатками до них формуються в Єдиній базі відповідно до списків вступників, рекомендованих до зарахування, та оприлюднюються на інформаційному стенді приймальної комісії і веб-сайті коледжу у вигляді списку зарахованих у строки, встановлені в пунктах 9 і 11 розділу V Умов прийому.

13.2. Рішення приймальної комісії про зарахування вступника може бути скасоване приймальною комісією у разі виявлення порушень законодавства з боку вступника, передбачених пунктом 5 розділу XXІ Умов прийому.

13.3. Вступники можуть бути відраховані з Коледжу економіки і технологій Чернігівського національного технологічного університету за власним бажанням, про що видається відповідний наказ, який верифікується в Єдиній базі, а таким особам повертаються документи, подані ними.

На звільнене(і) при цьому місце (місця) до початку навчальних занять може проводитись додатковий конкурсний відбір з числа осіб, які брали участь у конкурсі на цю спеціальність. У разі відсутності таких претендентів на звільнені місця дозволяється зараховувати осіб з інших спеціальностей  за умови збігу конкурсних предметів.

13.4. Наказ про зарахування вступника на місце відрахованої особи видається за умови особистого виконання вступником вимог пункту 1 розділу XVI Умов прийому.

13.5. Рішення щодо зарахування вступника з оплатою його навчання за рахунок державного пільгового довгострокового кредиту приймається за заявою вступника, що подається до приймальної комісії, на підставі результатів участі у конкурсі відповідно до встановленої вищому навчальному закладу квоти.

 

 

XІV. Особливості прийому та навчання іноземців та осіб без громадянства

14.1. Підготовка іноземців та осіб без громадянства здійснюється згідно із Законами України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», «Про закордонних українців», Указами Президента України від 25 березня 1994 року № 112 «Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними прикордонними областями Російської Федерації» та від 03 червня 1994 року № 271 «Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними областями Республіки Білорусь і адміністративно-територіальними одиницями Республіки Молдова», постановами Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1993 року № 136 «Про навчання іноземних громадян в Україні», від 11 вересня 2013 року № 684 «Деякі питання набору для навчання іноземців та осіб без громадянства», наказом Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 2013 року 1541 «Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 листопада 2013 року за № 2004/24536. Іноземці, яким надаються державні стипендії за міжнародними договорами, загальнодержавними програмами, іншими міжнародними зобов’язаннями України, приймаються на навчання на підставі направлень Міністерства освіти і науки України в межах обсягу державного замовлення.

14.2. Закордонні українці, які отримали направлення на навчання від українських національно-культурних товариств, при вступі до вищих навчальних закладів України користуються такими самими правами на здобуття освіти, що й громадяни України, за винятками, встановленими Конституцією України, законами України чи міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

14.3. Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, особи, яким надано статус біженця в Україні, особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту, та особи, яким надано статус закордонного українця, і які перебувають в Україні на законних підставах, мають право на здобуття вищої освіти нарівні з громадянами України. Здобуття вищої освіти зазначеними категоріями осіб за кошти державного бюджету здійснюється в межах квот, визначених Кабінетом Міністрів України.

Інші іноземці та особи без громадянства можуть здобувати вищу освіту за кошти фізичних (юридичних) осіб, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, законодавством або угодами між вищими навчальними закладами про міжнародну академічну мобільність.

14.4. Іноземці, які здобули повну загальну середню освіту у закордонних школах з вивченням української мови, та закордонні українці, статус яких підтверджено посвідченням закордонного українця, зараховуються у межах установлених квот до вищих навчальних закладів України за співбесідою з предметів, передбачених Правилами прийому за рекомендаціями дипломатичних установ України за кордоном та українських національних культурних товариств (за наявності).

14.5. Іноземці, які вступають на навчання для здобуття певного освітньо-кваліфікаційного рівня, зараховуються до вищих навчальних закладів України не пізніше 15 листопада на підставі наказів про зарахування, що верифікуються в Єдиній базі.

14.6. Строки проведення співбесіди та зарахування іноземців та осіб без громадянства, які прибули в Україну з метою навчання і вступають до вищих навчальних закладів відповідно до доведених Міністерством освіти і науки України квот або вступають на підставі договорів, укладених вищими навчальними закладами з фізичними та юридичними особами визначаються приймальною комісією.

14.7. Особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, має рівне з громадянами України право на здобуття вищої освіти.

 

 1. XV. Зарахування до Коледжу економіки і технологій Чернігівського національного технологічного університету на звільнені місця протягом перших днів навчання та зберігання робіт вступників

 

15.1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з коледжу, про що видається відповідний наказ, який верифікується в Єдиній базі.

Зарахування на місця відрахованих студентів відбувається протягом наступних п’яти робочих днів з урахуванням положень та вимог пунктів 2 і 3 розділу XVIІ Умов прийому. При цьому накази про зарахування таких осіб формуються і верифікуються в Єдиній базі до 18.00 години 17 вересня року вступу.

15.2. Роботи вступників, виконані ними на вступних екзаменах, фахових випробуваннях, співбесідах, які не прийняті на навчання, зберігаються протягом одного року, потім знищуються, про що складається акт. Якщо такий вступник рекомендований до зарахування до іншого навчального закладу за результатами поточних вступних екзаменів, то його вступні роботи надсилаються до цього вищого навчального закладу за відповідним запитом.

XVІ. Забезпечення відкритості та прозорості

при проведенні прийому до Коледжу економіки і технологій Чернігівського національного технологічного університету

16.1. На засіданні приймальної комісії мають право бути присутніми представники засобів масової інформації (не більше двох осіб від одного засобу масової інформації).

16.2. Громадські організації можуть звернутися до Міністерства освіти і науки України із заявою про надання їм права вести спостереження за роботою приймальних комісій. Громадські організації, яким таке право надано Міністерством освіти і науки України, можуть направляти на засідання приймальних комісій своїх спостерігачів. Приймальні комісії зобов’язані створити належні умови для присутності громадських спостерігачів на своїх засіданнях, а також надати їм можливість ознайомлення з документами, що надаються членам комісії, до засідання.

16.3. Коледж економіки і технологій Чернігівського національного технологічного університету зобов’язаний створити умови для ознайомлення вступників з ліцензією на здійснення освітньої діяльності, сертифікатами про акредитацію відповідної спеціальності. Правила прийому, відомості про ліцензований обсяг та обсяг прийому за державним замовленням за кожною спеціальністю, у тому числі про кількість місць, що виділені для вступу поза конкурсом, оприлюднюються на інформаційних стендах відбіркової комісії і на офіційному веб-сайті Коледжу не пізніше другого робочого дня, наступного після затвердження/погодження чи отримання відповідних відомостей.

16.4. Голова приймальної комісії, як правило, оголошує про засідання комісії не пізніше дня, що передує дню засідання. В особливих випадках — не пізніше ніж за три години до початку засідання. Оголошення разом із проектом порядку денного засідання оприлюднюються на інформаційних стендах відбіркової комісії і на офіційному веб-сайті Коледжу.

16.5. Подання вступником недостовірних персональних даних, недостовірних відомостей про наявність права на зарахування поза конкурсом, права на першочергове зарахування, права на зарахування за співбесідою, про здобуту раніше освіту, про участь в олімпіадах та конкурсах Малої академії наук України, про проходження зовнішнього незалежного оцінювання, є підставою для відрахування студента.

16.6. Інформування громадськості про ліцензований обсяг, обсяг державного замовлення, вартість навчання за спеціальностями, перебіг подання заяв щодо вступу, рекомендування до зарахування та зарахування до Коледжу здійснюється інформаційними системами, в тому числі системою «Конкурс», на підставі даних, внесених приймальною комісією до Єдиної бази, із зазначенням категорій вступників відповідно до розділів Х-ХІІІ Умов прийому.

 

 

 

 

 


Всі таблиці тільки із ЄДЕБО

Додаток 1 до Правил прийому до Коледжу економіки і технологій

 Чернігівського національного технологічного університету

 

Перелік спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання

 до Коледжу економіки і технологій Чернігівського національного технологічного університету, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання

Освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста

Галузі знань Спеціальності Ліцензовані обсяги Нормативні терміни навчання Вартість одного року навчання, грн.*
Шифр Найменування Код Назва Денна форма навчання Вечірня форма навчання Заочна форма навчання Денна форма навчання Вечірня форма навчання Заочна форма навчання Денна форма навчання Вечірня форма навчання Заочна форма навчання
0305 Економіка та підприємництво 5.03050702 Комерційна діяльність 50 15 2 р. 2 р.

6 м.

4075 2300
0305 Економіка та підприємництво 5.03051001 Товарознавство та комерційна діяльність 50 20 2 р. 2 р.

6 м.

4180 2300
0517 Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції 5.05170101 Виробництво харчової продукції 50 50 2 р.

5 м.

2 р.

10 м.

4915 2925
1401 Сфера обслуговування 5.14010101 Готельне обслуговування 50 2 р.

5 м.

4495
1401 Сфера обслуговування 5.14010102 Ресторанне обслуговування 30 30 2 р.

 

2 р.

6 м.

4180 2350
0304 Право 5.03040101 Правознавство 60 100 3 р. 10 м. 2 р. 10 м. 6000 3000
0305 Економіка та підприємництво 5.03050401 Економіка підприємства 30 2 р. 10 м. 5000
0305 Економіка та підприємництво 5.03050801 Фінанси і кредит 30 2 р. 10 м. 5000
1301 Соціальне забезпечення 5.13010101 Соціальна робота 30 2 р. 10 м. 5000
 • — вартість може змінюватись

                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2 до Правил прийому до Коледжу економіки і технологій

 Чернігівського національного технологічного університету

 

Перелік спеціальностей для прийому на навчання на другий курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за спорідненою спеціальністю

За денною формою навчання

Споріднені професії кваліфікованого робітника (професійні назви робіт) Спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста Фахове випробування Курс Термін

навчання

Кількість місць
За кошти

держав-ного бюджету

За кошти фізичних, юридич-них осіб
Назва Код Код Назва
кондитер 7412 5.05170101 Виробництво харчової продукції У тестовій формі з фахових дисциплін ІІ 1 р. 5 м. * *
кухар 5122
кухар дитячого харчування 5122
шеф кухар 5122
офіціант 5123
пекар, тістороб 7412
касир, касир торговельний 4211 5.03051001 Товарознавство та комерційна діяльність У тестовій формі з фахових дисциплін ІІ 1 р. * *
продавець (з лотка, на ринку) 5230
продавець продовольчих товарів, непродовольчих товарів 5220
агент з постачання 4131 5.03050702 Комерційна діяльність У тестовій формі з фахових дисциплін ІІ 1 р. * *
агент з організації туризму 4221 5.14010101 Готельне обслуговування У тестовій формі з фахових дисциплін ІІ 1 р. 5 м. * *
 

адміністратор

4222
 

адміністратор залу (в закладах харчування)

4222 5.14010102 Ресторанне обслуговування У тестовій формі з фахових дисциплін ІІ 1 р. * *
офіціант 5123
бармен, буфетник 5123

            * — на вакантні місця

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За заочною формою навчання

 

Споріднені професії кваліфікованого робітника (професійні назви робіт) Спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста Фахове випробування Курс Термін

навчання

Кількість місць
За кошти

держав-ного бюджету

За кошти фізичних, юридич-них осіб
Назва Код Код Назва
кондитер 7412 5.05170101 Виробництво харчової продукції У тестовій формі з фахових дисциплін ІІ 1 р. 5 м. * *
кухар 5122
кухар дитячого харчування 5122
шеф кухар 5122
офіціант 5123
пекар, тістороб 7412
касир, касир торговельний 4211 5.03051001 Товарознавство та комерційна діяльність У тестовій формі з фахових дисциплін ІІ 1 р. 5 м. * *
продавець (з лотка, на ринку) 5230
продавець продовольчих товарів, непродовольчих товарів 5220
агент з постачання 4131 5.03050702 Комерційна діяльність У тестовій формі з фахових дисциплін ІІ 1 р. 10 м. * *
адміністратор залу (в закладах харчування) 4222 5.14010102 Ресторанне обслуговування У тестовій формі з фахових дисциплін ІІ 1 р. 5 м. * *
офіціант 5123
бармен, буфетник 5123

            * — на вакантні місця

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                           Додаток 3 до Правил прийому до Коледжу економіки і технологій

 Чернігівського національного технологічного університету

 

 

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти

(вступних екзаменів)

 

 

Для вступників на основі повної загальної середньої освіти

Спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста Перелік конкурсних предметів

(вступних екзаменів, творчих конкурсів)

Ваговий коефіцієнт Мінімальна

кількість балів для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом, за співбесідою

Назва Код Квота пільгових категорій
Комерційна діяльність 5.03050702 10% 1. Українська мова та література (базовий рівень) 0,5 100
2. Історія України 0,4 100
3. Середній бал атестата про повну загальну середню освіту 0,1  
Товарознавство та комерційна діяльність 5.03051001 10% 1. Українська мова та література (базовий рівень) 0,5 100
2. Історія України 0,4 100
3. Середній бал атестата про повну загальну середню освіту 0,1  
Виробництво харчової продукції 5.05170101 10% 1. Українська мова та література (базовий рівень) 0,5 100
2. Географія 0,4 100
3. Середній бал атестата про повну загальну середню освіту 0,1  
Готельне обслуговування 5.14010101 10% 1. Українська мова та література (базовий рівень) 0,5 100
2. Географія 0,4 100
3. Середній бал атестата про повну загальну середню освіту 0,1  
Ресторанне обслуговування 5.14010102 10% 1. Українська мова та література (базовий рівень) 0,5 100
2. Географія 0,4 100
3. Середній бал атестата про повну загальну середню освіту 0,1  
Правознавство 5.03040101 10% 1. Українська мова та література (базовий рівень) 0,5 100
2. Історія України 0,4 100
3. Середній бал атестата про повну загальну середню освіту 0,1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продовження додатку 3 до Правил прийому до Коледжу економіки і технологій

 Чернігівського національного технологічного університету

 

Перелік конкурсних предметів вступних екзаменів

 

Для вступників на основі базової загальної середньої освіти

Спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста Перелік конкурсних предметів

(вступних екзаменів, творчих конкурсів)

Мінімальна

кількість балів для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом, за співбесідою

Назва Код Квота пільгових категорій
Економіка підприємства 5.03050401 10% 1. Українська мова та література 4
2. Математика 4
Фінанси і кредит 5.03050801 10% 1. Українська мова та література 4
2. Математика 4
Правознавство 5.03040101 10% 1. Українська мова та література 4
2. Історія України 4
Соціальна робота 5.13010101 10% 1. Українська мова та література 4
2. Історія України 4

 

 

 

 

 

Додаток 4

до Правил прийому  Коледжу економіки

і технологій Чернігівського

національного технологічного університету

 

Таблиця відповідності

середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого

за 12-бальною шкалою, значенням 200-бальної шкали

 

1 106,0   4 124,0   8 162,0
1,1 106,6   4,1 125,0   8,1 163,0
1,2 107,2   4,2 125,9   8,2 163,9
1,3 107,8   4,3 126,9   8,3 164,9
1,4 108,4   4,4 127,8   8,4 165,8
1,5 109,0   4,5 128,8   8,5 166,8
1,6 109,6   4,6 129,7   8,6 167,7
1,7 110,2   4,7 130,7   8,7 168,7
1,8 110,8   4,8 131,6   8,8 169,6
1,9 111,4   4,9 132,6   8,9 170,5
2 112,0   5 133,5   9 171,5
2,1 112,6   5,1 134,5   9,1 172,4
2,2 113,2   5,2 135,4   9,2 173,4
2,3 113,8   5,3 136,4   9,3 174,3
2,4 114,4   5,4 137,3   9,4 175,3
2,5 115,0   5,5 138,3   9,5 176,2
2,6 115,6   5,6 139,2   9,6 177,2
2,7 116,2   5,7 140,2   9,7 178,1
2,8 116,8   5,8 141,1   9,8 179,1
2,9 117,4   5,9 142,1   9,9 180,0
3 118,0   6 143,0   10 181,0
3,1 118,6   6,1 144,0   10,1 181,9
3,2 119,2   6,2 144,9   10,2 182,9
3,3 119,8   6,3 145,9   10,3 183,8
3,4 120,4   6,4 146,8   10,4 184,8
3,5 121,0   6,5 147,8   10,5 185,7
3,6 121,6   6,6 148,7   10,6 186,7
3,7 122,2   6,7 149,7   10,7 187,6
3,8 122,8   6,8 150,6   10,8 188,6
3,9 123,4   6,9 151,6   10,9 189,5
      7 152,5   11 190,5
      7,1 153,5   11,1 191,4
      7,2 154,4   11,2 192,4
      7,3 155,4   11,3 193,3
      7,4 156,3   11,4 194,3
      7,5 157,3   11,5 195,2
      7,6 158,2   11,6 196,2
      7,7 159,2   11,7 197,1
      7,8 160,1   11,8 198,1
      7,9 161,1   11,9 199,0
            12 200,0