Циклові комісії

                                                          Завдання та функції циклової комісії
Сучасним освітнім установам потрібні конкурентноспроможні фахівці, готові працювати в новому режимі, в нових умовах та за новими технологіями.
Тому завдання циклової комісії — акумулювати всі нововведення, які з’являються на ринку освітніх послуг, вивчати їх, порівнювати і пропонувати студентам, педагогам.
Циклова комісія аналізує:
• результати методичної роботи членів циклової комісії;
• перспективні можливості в галузі комплексного методичного забезпечення освітніх програм;
• задоволення потреб коледжу у випуску власної друкованої продукції (збірки педагогічного досвіду, методичні матеріали, дидактичний матеріал);
• форму і зміст взаємовідвідуваних занять викладачів циклової комісії теоретичного і практичного спрямування;
• рівень підготовки викладачів до атестації.
Циклова комісія прогнозує:
• тенденції зміни ситуації в суспільстві та в освіті для коректування стратегії розвитку методичного забезпечення дисциплін;
• наслідків запланованої методичної роботи викладачами цикловий комісії.
Циклова комісія організовує:
• поточне і перспективне планування методичної роботи комісії;
• навчальну роботу викладачів;
• роботу викладачів по комплексному методичному забезпеченню дисциплін;
• роботу до підготовки та проведення відкритих занять;
• аналіз роботи з підготовки матеріалів для обговорення на педагогічній раді.
Циклова комісія координує:
• роботу викладачів циклової комісії.
Циклова комісія керує:
• роботою викладачів циклової комісії;
• cтворенням сприятливого морально-психологічного мікроклімату в цикловій комісії
Циклова комісія коректує:
• власний план роботи та індивідуальні плани викладачів;
• плани роботи кабінетів.
Циклова комісія розробляє і редагує:
• план роботи циклової комісії та документи, що забезпечують навчальний процес до кожної дисципліни;
• методичні вказівки і рекомендації до виконання лабораторних, практичних, курсових робіт;
• методичні розробки викладачів, підготовлені до друку.
Циклова комісія узагальнює:
• кращий педагогічний досвід викладачів циклової комісії;
• пропозиції викладачів і студентів щодо удосконалення навчального процесу і винесення на обговорення на адмінраді або педраді.
Циклова комісія контролює:
• виконання навчальних планів і робочих програм;
• виконання ухвалених рішень циклової комісії;
• виконання годин педагогічного навантаження;
• стан викладання і якість знань студентів з предметів загальноосвітньої підготовки.
Циклова комісія розглядає:
• тести чи завдання до контрольних робіт та замірів знань, критерії та норми їх оцінювання;
• екзаменаційні матеріали;
• робочі навчальні програми;
• плани роботи кабінетів
Циклова комісія здійснює:
• інформаційно-просвітницьку роботу з питань досягнень сучасних педагогічних наук і кращого педагогічного досвіду роботи;
• науково-методичне забезпечення викладання предметів загальноосвітньої підготоки;
• надання методичної допомоги молодим викладачам та необхідних консультацій викладачам, студентам, батькам та випускникам коледжу.
Основні завдання роботи викладачів комісії
• підвищувати ефективність викладання шляхом широкого використання сучасних педагогічних технологій навчання;
• удосконалювати критерії та норми оцінювання навчальних досягнень студентів;
• продовжувати пошук шляхів і методів розвитку та становлення кожної особистості майбутнього фахівця, конкурентноспроможного в умовах сьогодення;
• пошук та впровадження нових шляхів і технологій активізації самостійної пізнавальної, науково-дослідницької діяльності студентів;
• продовжувати вивчення основ корекційної педагогіки, вироблення і впровадження системи роботи з обдарованими студентами, сприяти розвитку їх здібностей та навчання студентів з особливими потребами;
Для реалізації навчальних програм та забезпечення якості знань, професійної підготовки викладачами використовуються різні форми, методи та методичні прийоми: диференційоване, проблемне, програмоване, особистісно-зорієнтоване навчання.
Поліпшенню індивідуальної роботи та вдосконаленню навичок самостійної роботи сприяють створені викладачами алгоритми, системи тренувальних вправ, завдань, тести, рекомендації, збірники, довідники, посібники.
З метою зацікавлення навчальними дисциплінами та заохочення до успішного навчання з усіх предметів проводиться позааудиторна робота: олімпіади, конкурси, бліц-турніри, брейн-ринги, конференції, вечорниці, предметні тижні.