Циклова комісія з соціальної роботи

Циклова комісія  соціальної роботи

Проблема, над якою працює циклова комісія з соціальної роботи: «Підвищення якості знань та успішності студентів, використання інтерактивних методів навчання та інноваційних підходів,  виховання демократично-орієнтованої, відповідальної і самодостатньої особистості з опорою на національну спадщину та загальнонародні традиції.»

Викладачі циклової комісії:

— орієнтують студентів на високу активність як на заняттях, так і в позааудиторний час;

— спонукають до колективної та самостійної діяльності;

— забезпечують процес оволодіння студентами науково-теоретичними знаннями;

— втілюють професійно-орієнтований підхід при навчанні майбутніх фахівців;

— створюють умови для їх творчої та пошукової діяльності.

 Викладачі впроваджують у навчальний процесс:

— інтерактивні методи: ділові та рольові ігри, лекції-конференції, диспути, творчі зустрічі;метод взаємного контролю, робота в малих групах, метод проектів;

— мультимедійні засоби навчання: відеофільми, презентації, електронні підручники, тести тощо.

    Педагогічні працівники активно працюють над:

— покращенням навчально-методичних комплексів з дисциплін;

— зростанням педагогічної майстерності;

Робота циклової комісії багатогранна, але мета одна – забезпечити суспільство висококваліфікованими, культурними та патріотичними фахівцями.

Проблема, над якою працює циклова комісія – втілення в навчально-виховний процес іноваційних технологій, підвищення педагогічної майстерності викладачів.

Методична робота циклу спрямована на:

  • вироблення єдиної педагогічної позиції, спільних цінностей, традицій з питань організації навчально – метадичної роботи;
  • розвиток педагогичної майстерності та професіналізму викладачів;
  • залучення викладачів циклу до участі в конференціях, педагогічних читаннях, методичних семінарах, виставках;
  • виявлиння, узагальнення, поширення педагогічного досвіту, обмін цінними методичними знахідками, впровадження досягнень педагогічного досвіту;
  • формування інноваційного середовища, активне користування інновацій у навчальному прцесі, іноваційно – творчий підхід до навчально-виховного процесу;
  • забезпечення законодавчого та інструктивно – методичного супроводу навчального прцесу.
Очолює циклову комісію – Жосткий Андрій Миколайович – викладач вищої кваліфікаційної категорії. Дисципліни «Основи філософських знань», «Історія соціальної роботи», «Соціологія».
 

До складу циклової комісії входять:

Молчаненко О. В. – викладач вищої кваліфікаційної категорії. Дисципліни: «Історія України», «Людина і світ».
Пустовойт А. В. – викладач  І кваліфікаційної категорії. Дисципліни «Мистецтво», «Загальна психологія», «Соціальна психологія», «Психологія успіху», «Етика соціальної роботи».
Ковтун А.Ю. – викладач кваліфікаційної категорії «спеціаліст».

Дисципліни: «Теорії соціальної роботи», «Соціальна робота з сім’ями, дітьми і молоддю», «Соціальна робота з окремими категоріями клієнтів», «Тренингові технології в соціальній роботі», «Соціальна робота на виробництві».

 

 

 

 

 

 

Чоботар Г. О. – викладач ІІ кваліфікаційної категорії.

Дисципліни: «Документальне забезпечення».

 

 

 

 

 

 

 

Коленіченко  Т. М. – завідувач кафедри соціальної роботи НУ «Чернігівська політехніка». Дисципліни «Методи і технологія соціальної роботи», «Соціальна робота протидії насильства».