Циклова комісія з соціальної роботи

Циклова комісія  соціальної роботи

Проблема, над якою працює циклова комісія з соціальної роботи:

«Підвищення якості знань та успішності здобувачів освіти, використання інтерактивних методів навчання та інноваційних підходів,  виховання демократично-орієнтованої, відповідальної і самодостатньої особистості з опорою на національну спадщину та загальнонародні традиції.»

 

Викладачі циклової комісії:

— орієнтують здобувачів освіти на високу активність як на заняттях, так і в позааудиторний час;

— спонукають до колективної та самостійної діяльності;

— забезпечують процес оволодіння здобувачами освіти науково-теоретичними знаннями;

— втілюють професійно-орієнтований підхід при навчанні майбутніх фахівців;

— створюють умови для їх творчої та пошукової діяльності.

 

Викладачі впроваджують в освітній процес:

— інтерактивні методи: ділові та рольові ігри, лекції-конференції, диспути, творчі зустрічі; метод взаємного контролю, робота в малих групах, метод проектів;

— мультимедійні засоби навчання: відеофільми, презентації, електронні підручники, тести тощо.

   

 Педагогічні працівники активно працюють над:

— покращенням навчально-методичних комплексів з дисциплін;

— зростанням педагогічної майстерності;

 

Робота циклової комісії багатогранна, але мета одна – забезпечити суспільство висококваліфікованими, культурними та патріотичними фахівцями.

Проблема, над якою працює циклова комісія – втілення в освітній процес інноваційних технологій, підвищення педагогічної майстерності викладачів.

Методична робота циклу спрямована на:

  • вироблення єдиної педагогічної позиції, спільних цінностей, традицій з питань організації навчально – методичної роботи;
  • розвиток педагогічної майстерності та професіоналізму викладачів;
  • залучення викладачів циклу до участі в конференціях, педагогічних читаннях, методичних семінарах, виставках;
  • узагальнення, поширення педагогічного досвіту, обмін цінними методичними знахідками, впровадження досягнень педагогічного досвіту;
  • формування інноваційного середовища, в  освітньому процес;
  • забезпечення законодавчого та інструктивно-методичного супроводу освітнього процесу.
Очолює циклову комісіюКазіміров Дмитро Вікторович – викладач кваліфікаційної категорії «спеціаліст», кандидат історичних наук. Дисципліни «Історія соціальної роботи», «Соціальна робота з сім’ями, дітьми та молоддю», «Соціальна робота з окремими категоріями клієнтів».
До складу циклової комісії входять:

Жосткий А.М. – викладач вищої кваліфікаційної категорії. Дисципліни «Основи філософських знань», «Історія соціальної роботи», «Соціологія».
Молчаненко О. В. – викладач вищої кваліфікаційної категорії. Дисципліна: «Історія України».
Пустовой А.В. – викладач  вищої кваліфікаційної категорії. Дисципліни «Мистецтво», «Загальна психологія», «Психологія успіху».
Ковтун А.Ю. – викладач другої кваліфікаційної категорії. Дисципліни: «Теорії соціальної роботи».
 

 

 

 

 

 

 

Чоботар Г. О. – викладач другої кваліфікаційної категорії. Дисципліна: «Документальне забезпечення».

 

 

 

Захаріна  Т. М. – завідувач кафедри соціальної роботи Національного університету «Чернігівська політехніка». Дисципліна: «Методи і технологія соціальної роботи».