Відокремлений структурний підрозділ

Захист курсових робіт спеціальностей «Економіка» та «Фінанси банківська справа та страхування»

Викладачі фінансово-економічних дисциплін Петровська Вікторія Олександрівна, завідувач економічного відділення та Попова Галина Володимирівна, голова циклової комісії фінансово-економічних дисциплін, 28 квітня 2022 року провели захист курсових робіт спеціальностей Економіка та Фінанси банківська справа та страхування.

Захист відбувався одночасно в двох групах з застосуванням міжпредметних зв’язків за допомогою технологій дистанційного навчання.

Здобувачі освіти продемонстрували вміння: самостійно опрацьовувати значні обсяги літературних джерел за темою дослідження, аналізувати та узагальнювати отриману інформацію, використовувати набуті теоретичні знання на практиці, формувати власні висновки та пропозиції.